Buddhismus a lidská důstojnost


Celosvětová debata o lidských právech – konající se na příslušných místech od budov Společnosti národů až po nároží na ulicích chudinských čtvrtích – přinesl mnoho konfliktních hodnotových systémů a světových názorů. Individualismus versus komunalismus. Modernita vs. tradice. Východ vs. západ. Sever vs.jih. Ekonomická a socialní práva, jako právo na zaměstnání a slušné bydlení vs. občanské a politické právo svobodného projevu a vyjádření.

Nakonec však všechny koncepty lidkých práv-včetně těch, které nepoužívají nezbytně jazyk "lidských práv" mají svůj základ v jistém pochopení lidské důstojnosti. Jinými slovy. lidé si zaslouží slušné zacházení, protože mají lidskou důstojnost, jistý druh vrozené hodnoty, která jim patří už jen tím, že jsou lidskými bytostmi.

Podle některých tradic pochází důstojnost od boha, jehož myšlenkou bylo lidstvo stvořeno. V jiných tradicích se říká, že unikátní schopnost myslet a rozum jsou zdrojem lidské důstojnosti. Avšak víc a víc je idea lidské důstojnosti coby základu za práva a výsad přes nehumánní povahy ,nahrazena ideou zvláštní lidské odpovědnosti-zakusit odpovědný dozor v přírodě a chovat se ke každému životu s úctou.

Jak buddhismus chápe lidskou důstojnost ? Odkud pramení ? Co podporuje a jak ji podporuje ? Výchozím bodem pro buddhismus je hodnota a posvátnost života. Tak například v jednom z dopisů svým stoupencům říká Ničiren , že cena jednoho jediného dne života je nade všechny poklady. Buddhismus dále pohlíží na každý život jednotlivce jako na manifestaci vesmírné životní síly.

Jak Bengálský básník Rabindranath Tagore vyjádřil tuto myšlenku :Stejný proud života, který proudí mými žilami dnem i nocí proudí světem a tančí rytmickým tancem. Je to stejný život, který radostně raší z prachu země v bezpočtu stébel trávy a přechází v divoké vlny listů a květů

Z buddhistického pohledu, z daného deprimujícího počtu forem života, které vyplňují vesmír,má lidský život vzácné privilegium se speciálními povinnostmi . Jak Ničiren popisuje, když se odvolává na pasáž z Nirvány sútry, :" Je to vyjímečné narodit se jako člověk. Množství těch, kteří jsou obdařeni lidským životem je tak malé, jako množství půdy, která se vejde na nehet.

Co tvoří lidský život unikátním je měřítko naší volby, stupeň volnosti , jak jsme svobodni se rozhodnout se mezi dobrem a zlem, pomáhat nebo ubližovat.

Nedávno vydaná kniha o výzvách stárnutí popisuje příběh vdané mladé ženy, která má malé děti a která se náhle ocitla v situaci, kdy se musí starat o svou tchyni, upoutanou po mrtvici na lůžko. Nejdříve mladá žena nechápe, že se to stalo právě jí, proč má její bez tak náročný život být takto dále zatížen. Skrze její buddhistickou praxi byla schopna si uvědomit, že by mohla, v závislosti na tom, jaký přístup k této situaci zvolí, porozumět této příležitosti a vytvořit určitou hodnotu. Byla schopna přetvořit svůj počáteční pocit odporu ke staré ženě na pocit ocenění..

Nakonec je buddhistické pochopení lidské důstojnosti zakořeněno v názoru, že jsme schopni si zvolit cestu sebezdokonalení. Jinými slovy můžeme důsledně takovou těžkou volbu pro kreativitu, růst a rozvoj. Buddhovství, či osvícení je jak tento stav sebe-dokonalosti-situace zcela rozvinuté odvahy, moudrosti a soucítění popsán. Myšlenka, že všichni lidé-celý život, mají ve skutečnosti tuto schopnost je vyjádřeno konceptem, zdůrazněným obzvláště v učeni Mahayana, že všechny živé bytosti mají Buddhovu přirozenost.

V konkrétních, praktických podmínkách přichází myšlenka, že každý má poslání-unikátní roli, kterou pouze ona či on může hrát, jedinečnou perspektivu jako nabídku, unikátní kontribuci, kterou lze udělat. Jak president SGI pana Daisaku Ikeda nedávno napsal v knize pro vysokoškoláky," Každý má poslání. Vesmír nedělá nic bezdůvodně. Skutečnost, že existujeme znamená, že máme smysl."

Postarší žena se v příběhu podobně snažila najít způsob, jak použít její velice omezenou způsobilost a přispět k prospěchu domácnosti. Jelikož stále ještě ovládala své ruce, ujala se pletení-částečně jako formu terapie a částečně jako přání udělat něco prospěšného pro rodinu. Také se těšila z hlídání domova, když byli ostatní pryč.

Z buddhistIcké perspektivy máme vždy možnost volby vytvořit určitou hodnotu i z té nejtěžší situace. Skrze takovou volbu můžeme naplnit náš jedinečný úmysl a životní poslání a tato cesta poskytuje vrcholné vyjádření našeho vrozenému pokladu - naší lidské důstojnosti. Není snad pevnějšího základu pro lidská práva, než všeobecné probuzení se k lidské důstojnosti, která přebývá v každém z nás.

copyright (c) 2014 Sóka Gakkai Česká Republika. All Rights Reserved.