sgi CR
 
soka gakkai buddhismus nicirena daisonina praktikovani buddhismu studijni materialy odkazy kontakty
co je soka gakkai
co je soka gakkai  
   
 
  Členové SGI z Jihoafrické republiky

12 milionů členů Sóka Gakkai International (SGI) po celém světě přijalo buddhismus Ničirena Daišónina, dynamickou filozofii, založenou na realitě každodenního života. Tato buddhistická praxe vede k posílení a k vnitřní transformaci čili "Lidské revoluci". Ta umožňuje každému člověku přijmout odpovědnost za svůj život a přispívá k budování světa, ve kterém lidé odlišných kultur a víry mohou žít v míru.

Ničiren Daišónin, buddhistický reformátor z 13. století, založil své učení na Lotosové sútře a jejím ústředním poselství o důstojnosti každého života. Podle této sútry v sobě všichni lidé mají "Buddhovu podstatu", kterou mohou projevit. Jedná se neomezený vrozený životní stav svobody, který jim umožňuje vytvářet hodnoty za každé situace.

 

Charta SGI

Preambule

My, zakládající organizace a členové Sóka Gakkai International (dále jen "SGI"), přijímáme základní cíl a poslání přispívat k míru, kultuře a vzdělávání na základě ideálů buddhismu Ničirena Daišónina.

Jsme si vědomi toho, že nikdy v historii nezakoušelo lidstvo tak intenzivní střídání války a míru, diskriminace a rovnosti, nouze a blahobytu, jako ve dvacátém století, že vývoj sofistikovaných válečných technologií, jako například nukleárních zbraní, vedl k situaci, kdy je ohroženo i pouhé přežití lidstva; kdy realita etnického násilí a náboženské diskriminace představuje nekonečný cyklus konfliktů; kdy lidský egoismus a nestřídmost způsobily globální problémy jako degradaci přirozeného životního prostředí a neustále se rozevírající propast mezi rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi, které nesou vážné následky pro společnou budoucnost lidstva.

Věříme, že buddhismus Ničirena Daišónina, humanistická filozofie všezahrnujícího soucítění a nekonečné úcty vůči nedotknutelnosti života, umožňuje každému člověku kultivovat vrozenou moudrost a podporuje tvořivost lidského ducha, tak aby lidé dokázali překonat těžkosti a krize a vytvořili společnost založenou na mírumilovné koexistenci.

My, zakládající organizace a členové SGI, jsme se proto rozhodli na základě humanistického ducha buddhismu podporovat světové občanství, ducha tolerance a respekt k lidským právům a čelit globálním problémům lidstva na základě dialogu a cíleného úsilí, založeném na pevném odmítání násilí.

Tímto přijímáme následující chartu a potvrzujeme její záměry a principy.  

Záměry a principy

  1. SGI bude přispívat k míru, kultuře a vzdělávání pro štěstí a blaho celého lidstva, na základě buddhistického respektu k nedotknutelnosti života.
  2. SGI bude na základě ideálu světoobčana hájit základní lidská práva a nebude nikoho za žádných okolností diskriminovat.
  3. SGI bude respektovat a chránit svobodu náboženství a náboženského projevu.
  4. SGI bude na základě dialogu podporovat porozumění buddhismu Ničirena Daišónina a přispívat tak k individuálnímu štěstí.
  5. SGI bude skrze své zakládající organizace povzbuzovat své členy, aby jako dobří občané přispívali k prosperitě společnosti.
  6. SGI bude respektovat nezávislost a autonomii svých zakládajících organizací v souladu s existujícím řádem každé země.  
  7. SGI bude na základě buddhistického ducha a tolerance respektovat jiná náboženství, povede s nimi dialog a bude společně s nimi hledat řešení základních problémů lidstva.
  8. SGI bude respektovat kulturní odlišnost, podporovat kulturní výměnu a vytvářet tak mezinárodní společnost vzájemného porozumění a harmonie.  
  9. SGI bude na základě buddhistických ideálů symbiózy podporovat ochranu přírody a životního prostředí.
  10. SGI bude podporovat vzdělávání a to jak hledáním pravdy, tak úsilím o vybudování systému vzdělávání, aby všichni lidé mohli rozvíjet svůj individuální charakter a vést naplněný a šťastný život.  
co delame
historie
daisku ikeda
josei toda
tsunesaburo makiguci